Almindelig Ask (Fraxinus excelsior)

Ask

Ask er en hjemmehørende løvtræart i Danmark og er udbredt i praktisk talt hele Europa. Den kan blive op til cirka 35 meter høj og trives bedst på næringsrig bund med god vandforsyning og vandbevægelse. Løvhø af ask har traditionelt været anvendt som husdyrfoder. Hvis ikke klimaforandringerne fører til decideret sommertørke formodes ask at få gavn af ændringerne.

Plantning

Ask kan etableres med toårige planter, der skal have et stærkt rodnet. Plantning sker gerne i foråret med to meter mellem planter og rækker. Den trives på mange jordtyper, men er især knyttet til vand- og næringsrige lokaliteter. Tør eller meget næringsfattig bund er uegnet. Asken er udpræget lyskrævende, men kan dog i de tidlige år tåle ganske meget skygge. Arten tåler meget vind.

Vedligehold og høst

Ask fordrer god renholdelse i kulturfasen, da græs i betydelig grad hæmmer væksten. Askens løv er hurtigt omsætteligt og arten regnes som mulddannende. Askens vækst er kraftigst i ungdommen. Under gode vækstbetingelser kan den over en 80-årig periode producere gennemsnitligt 7-9 m3/ha/år. Høst af løvhø kan efter vellykket kulturstart forventes påbegyndt efter 5 år ved stævning og 7-10 år ved styning. Græssende dyr i uafskærmet beplantning kan formodentlig tidligst ske efter 10 år.

Skadevoldere

Asken har få naturlige fjender, men skades ofte af frost, mus, mosegrise og hjortevildt i kulturstadiet. Knopper og løv er således særdeles eftertragtet af vildtet. Af stor betydning for askens anvendelse er, at den gennem en årrække har været hårdt angrebet af sygdommen asketoptørre, som kraftigt har begrænset anvendelsen af ask i nyplantninger og dræbt etablerede bevoksninger. Frømateriale fra almindelig ask med formodet større modstandsdygtighed mod sygdommen er for nyligt blevet tilgængeligt og plantemateriale herfra forventes at blive markedsført indenfor kort tid.

Luk (Esc)