Arbejdspakker

Projektet er organiseret i seks arbejdspakker (AP1-6):

 

AP1: Vidensindsamling

Formål: At danne en nødvendig baseline ift. kvalitetssikring og relevans i AP2-5. indsamling af praktiske erfaringer med skovlandbrug (SL) gennem netværksaktiviteter. Ved indsamling af praktiske erfaringer gennem netværksaktiviteter sikres, at de øvrige AP’er kan gennemføres på et fyldestgørende grundlag.

Den nationale workshops deltagere udgøres af medlemmer af projektgruppen samt etablerede skovlandbrugere og andre relevante aktører. Gennem workshoppen screenes for og indsamles praktiske erfaringer ift. design, etablering og drift af SL, som kan bruges som inspiration til designet af SL hos de fire landmandspartnere. Gennem de tre internationale netværksmøder screenes for og indsamles praktiske erfaringer både ift. de eksperimentelle forsøg og som baggrund for design af SL hos projektets fire landmænd.

Aktiviteter:

1.1 En national workshop

1.2 Tre internationale netværksmøder i hhv. Sverige, Frankrig og England

1.3 Notat vedr. praktiske erfaringer med SL i Danmark og i Danmarks nærområder

 

AP2: Forsøg i etablerede SL

I AP2 skabes grundlag for bestemmelse af C og N i SLs vedplanter og den omkringliggende jord, træers interaktion med afgrøder, egnethed af løvbiomasse som foder til kvæg og vedplanters dyrevelfærdsmæssige betydning. Da der ikke foreligger egnede eksisterende SL, benyttes eksisterende arealer med træbeplantning, der kan sammenlignes med SL.

 

AP2.1: Kulstof- og kvælstofkredsløb

Formål: At bestemme C-lagring og N-optag i SLs vedplanter (over- og underjordisk biomasse), herunder den årlige C-akkumulation og N-balance.

Aktiviteter:

2.1.1 Udvælgelse af fokus-vedplantearter

2.1.2 Identifikation af to forsøgslokaliteter, udtagelse af jordprøver og måling af C og N samt gentagne målinger af N i jordvand i fire forskellige afstande fra beplantningen

2.1.3 Stikprøve af 30 individer for hver af 3-4 træarter og måling af: a) biomasse af ved og løv samt indhold af C og N; b) tilvækst baseret på årringe

2.1.4 Permanent stikprøve af træer omfattende 30 individer for hver af 3-4 arter. Løvhøst og måling af N-indhold og tilvækst

2.1.5 Udvikling af biomasse- og vækstmodeller for 3-4 træarter inkl. effekt af løvhøst

2.1.6 Resultater sammenfattes i videnskabelige manuskripter

Milepæle:

2.1.1 Biomassemodeller for 3-4 arter udviklet

2.1.2 Vækstmodeller for træer inkl. virkning af løvhøst udviklet

2.1.3 Analyser af C-akkumulation og N-husholdning lavet

2.1.4 Tre artikelmanuskripter skrevet

2.1.5 Konferencebidrag leveret

 

AP2.2: Interaktion

Formål: At kvantificere og dokumentere konkurrence mellem træer og landbrugsafgrøder.

Aktiviteter:

2.2.1 Gentagne udbyttemålinger i afgrøder på to forsøgslokaliteter i fire forskellige afstande fra beplantningen

2.2.2 Undersøgelse af lys- og næringsstofkonkurrence mellem træer og afgrøder (bladflademåling, N-analyse i afgrøde) på to forsøgslokaliteter

2.2.3 Resultater sammenfattes i videnskabeligt manuskript

Milepæle:

2.2.1 Lys- og næringsstofkonkurrence mellem træer og afgrøder undersøgt

2.2.2 Artikelmanuskript skrevet

2.2.3 Konferencebidrag leveret

 

AP2.3: Foderværdi og udfodring

Formål: At undersøge i hvilket omfang løv og andre dele af vedplanter kan bruges som foder til kvæg.

Aktiviteter:

2.3.1 Måle indholdsstoffer og foderværdi fra 3-4 træarter

2.3.2 Udarbejde tre foderplaner med andel af løv

2.3.3 Høste løv til fodring. På to bedrifter afprøves udvalgte fodertræer til direkte fodring og/eller i fuldfoder, og køers præference for løv registreres

Milepæle:

2.3.1 Workshop med fagpersoner og landmænd vedr. valg af løvbiomasse afholdt

2.3.2 Fakta-ark med praktiske anvisninger til høst af løv samt foderværdi og indholdsstoffer lavet

2.3.3 Artikel til landbrugsfagligt tidsskrift om udfodring og køers præference skrevet

2.3.4 Fem videooptagelser fra besætninger til SoMe og hjemmeside produceret

 

AP2.4: Dyrevelfærd

Formål: At undersøge træers påvirkning på kvægs dyrevelfærd under afgræsning ift. skygge, ly, læ og hudpleje.

Aktiviteter:

2.4.1 Registrere kvægs adfærd relateret til træers skygge, læ og ly samt adfærd relateret til stikkende insekter på to bedrifter

2.4.2 Registrere kvægs brug af træer til hudpleje på to bedrifter og evt. skader på træer

2.4.3 Registrere, vha. GPS, kvægs placering på arealet og tidsrum, hvor de bruger træerne under givne vejrforhold. Dette sammenkobles om muligt med ydelsesniveau

2.4.4 Effekt af træers skygge på mikroklima måles vha. loggere for indikationer af dyrenes risiko for varmestress

Milepæle:

2.4.1 Artikel til landbrugsfagligt tidsskrift om træers indvirkning på køers dyrevelfærd skrevet

2.4.2 Notat om placering af træer på køers græsningsareal for optimeret dyrevelfærd udarbejdet

2.4.3 Fire videooptagelser til brug på SoMe og hjemmeside produceret

 

AP3: Etablering af nye SL

På baggrund af viden fra litteraturen (AP1) og landmændenes ønsker, designes og etableres fire SL, optimeret til den pågældende landmands betingelser (biologiske, fysiske og økonomiske).

 

AP3.1: Baseline

Formål: At lave baselinemålinger på udvalgte parametre i de fire nyetablerede SL for herigennem på sigt at kunne kvantificere SLs effekt.

Aktiviteter:

3.1.1 C-målinger i jord og ved

3.1.2 Måling af insekter på jordoverfladen, i luften og i jorden

3.1.3 Måling af afgrødeudbytter

3.1.4 Undersøgelse af jordbundsforhold

3.1.5 Måling af N i jord og gentagne målinger af N i jordvand

3.1.6 Beregning af produktionsøkonomi

Milepæle:

3.1.1 Notat vedr. baselinemålinger for hver af de fire SL udarbejdet

 

AP3.2: Design

Formål: Design og etablering af fire nye økologiske SL hos to planteavlere og to mælkeproducenter. Alle værter indgår i et forretningssamarbejde i AP4.

Aktiviteter:

3.2.1 Udvikling af SL-systemdesign

3.2.2 Valg af etableringsmetode, managementpraksis og høstmetode

3.2.3 Systembeskrivelser udarbejdes for de fire SL

3.2.4 Etablering af fire SL

Milepæle:

3.2.1 Fire SL designet og beskrevet

3.2.2 Fire SL etableret

 

AP4: Forretningspotentiale

Formål: At udforske forretningspotentialet ved inklusion af SL i Them Andelmejeris og Sinatur Hotel og Konferences brands samt forretningspotentialet ifm. etablering og drift af SL via Skovdyrkerne.

Aktiviteter:

4.1 Udvikling af SL-produktportefølje

4.2 Analyse af behov og værdiskabelse hos kunder

4.3 Udvikling af markedsføringsmateriale for SL-produkter

4.4 Udvikling af digitalt dyrkningsværktøj

Milepæle:

4.1 Forretningsplan for Sinatur, Forum Østergaard og Nyborggaard lavet

4.2 Forretningsplan for Them, Sommerbjerg og Ellinglund lavet

4.3 Forretningsplan for Skovdyrkerne lavet

 

AP5: Systemeffekter

Formål: At undersøge SLs effekt på det samlede landbrugsareal, herunder C-akkumulation, N-kredsløb, reduktion af N-emission, naturværdi samt overordnet økonomi og rentabilitet på bedrifts- og samfundsniveau. Modellering laves på data fra AP1-4.

Aktiviteter:

5.1 Sammenstilling af resultater og modeller fra AP1-4. Fastlæggelse af modeller og metode til opskalering

5.2 Afprøvning af simulationsmodel

5.3 Modelkørsler med opdateret datagrundlag fra AP2-3

5.4 Sammenstilling og opskalering af modelresultater for udvalgte SL-scenarier

5.5 Resultater sammenfattes i videnskabeligt manuskript

Milepæle:

5.1 Notat med overblik over metoder og datainput udarbejdet

5.2 Notat om muligheder for SL i stor skala udarbejdet

5.3 Artikelmanuskript skrevet

5.4 Konferencebidrag leveret

 

AP6: Vidensdeling

Formål: Erfaringer og viden om SL formidles til landmænd, rådgivere og den bevidste forbruger.

Aktiviteter:

6.1 SL-netværk videreudvikles

6.2 Åbent hus hos praktikere

6.3 Oplæg om SL på fagmesser

6.4 Virksomhedsbesøg for landmænd til relevante SL i udlandet

6.5 Opsamling af ny viden i et katalog og i videoer

6.6 Formidling gennem TV, trykte medier og SoMe

6.7 Etablering af hjemmeside

6.8 Plant et træ-kampagne i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Milepæle:

6.1 Et årligt møde i SL-netværket fra 2021 afholdt

6.2 Et åbent hus årligt fra 2021 afholdt

6.3 Deltagelse i én fagmesse årligt (stand/oplæg) fra 2021 leveret

6.4 Virksomhedsbesøg til udenlandske SL afholdt

6.5 Katalog med ny viden og praktiske eksempler i 2021, 2022 og 2024 produceret

6.6 To demo-videoer årligt henvendt mod landmænd i 2022-2024 produceret

6.7 30 omtaler i eksterne medier og fem nyheder gennem egne kanaler bragt

6.8 SL-hjemmeside lavet

6.9 Ét årligt offentligt event i 2021-2023 afholdt