Baggrund og formål

Baggrund

Baggrunden for projektet er et stort behov for, at jordens ressourcer udnyttes bæredygtigt. Globalt, på EU-plan og i Danmark stilles der krav om, at landbrugsproduktionen fremadrettet skal være helhedsorienteret og bidrage til indfrielse af grønne samfundsgoder. Projektet bidrager til, at denne udfordring imødekommes. Projektet handler om produktionssystemet skovlandbrug. Skovlandbrug defineres som et system, hvor vedplanter dyrkes i kombination med landbrugsproduktion på det samme areal.

Udenlandsk forskning viser, at det ved at inkludere træer i landbrugsproduktion er muligt at reducere klimaaftrykket og samtidig opnå andre positive økologiske effekter som reduceret N-udvaskning, øget naturværdi og en mere frugtbar jord. Dette baner samlet set vejen for en mere skånsom fødevareproduktion. Skovlandbrug kan desuden øge dyrevelfærden i husdyrproduktioner samt øge landbrugsproduktioners robusthed, både økonomisk og mod ekstreme vejrhændelser. Effekterne antyder, at skovlandbrug kan forbedre landbrugets virkninger på mange af de grønne parametre, som landbrug i dag kan have negativ effekt på.

I tillæg viser nye markedsanalyser, at der er efterspørgsel på mere bæredygtige produkter. Udvikling af en mere økonomisk bæredygtig landbrugsproduktion er essentiel, hvis erhvervet vil øge sin konkurrenceevne og skabe et værdiløft. Skovlandbrugets multifunktionalitet kan indfri disse markedskrav.

I projektet er hele værdikæden samlet om at undersøge, implementere og markedsføre skovlandbrug, fra primærproducenter til forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder.

Formål

Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark. Projektet har følgende målsætninger:

 1. At dokumentere effekten af skovlandbrug på:
  • C-lagring i jord og vedmasse,
  • N-udvaskning, naturværdi
  • konkurrence med afgrøder
  • foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd
 2. At udvikle, etablere og demonstrere skovlandbrugssystemer på bedrifter med planteavl og mælkeproduktion
 3. At belyse forretningspotentialet i skovlandbrug
 4. At modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug i større skala