Dyrkningsvejledning for gråel/hvidel (Alnus incana)

Gråel findes udbredt i hele Østeuropa og i Skandinavien og blev indført til Danmark fra Norge omkring 1765. Væksten ligner meget rødel, men højdetilvæksten overgår rødellen i ungdommen. Gråellen bliver sjældent mere end 30 år gammel. Gråel har traditionelt primært fundet anvendelse som ammetræ grundet sine stærke pioneregenskaber. Som øvrige ellearter er Gråel kvælstoffikserende.

Plantning

Anvend gerne en toårig plante til plantning i det tidlige forår. Arten er nøjsom og tolerant overfor både vind og frost, men oprethold en nogenlunde sort jord omkring planterne i de første år efter plantning, selvom Gråellen tilsyneladende befordrer en mere urte- end græsdomineret flora under sig. Gråel etableres gerne i sandjord, men ikke i stærkt vandpåvirket humusjord. Gråel er stærkt rodskudsdannende og skyder særdeles villigt fra stød. Plantning på 2x2 meter vil være tilstrækkeligt for etablering af sluttet bevoksning, men bør afstemmes efter dyrkningsformålet.

Vedligehold og høst

Den gennemsnitlige årlige tilvækst over en 25-årig periode anslås til fem til syv m3/ha/år. Den tåler hård beskæring og skyder villigt igen. Ved nedskæring bør Gråel sættes på rod, for at sikre den mest vitale genvækst og mindske risikoen for svampeangreb. Som udpræget lystræart tåler Gråel dårligt skyggepåvirkning, men grundet sin korte levetid egner arten sig formodentlig bedst som forkultur med potentiale for tidligt udtag af løv til foderformål.

Skadevoldere

Gråellens korte levealder kan sandsynligvis tilskrives fatale svampeangreb, som det må antages befordres ved beskæring. Gråel er således ikke robust overfor skadevoldere, som ellers er velkendte og rimelig uskadelige på andre ellearter.