Dyrkningsvejledning for rødel 

Rødel er et løvtræ, som kan blive ca. 25 meter højt, og som kan nå en diameter på ca. én meter i brysthøjde. Træet kan blive op til 120 år gammelt. Rødellens løv kan bruges til husdyrfoder.

Plantning

To-årige planter med homogent forhold mellem rod og top plantes i velforberedte plantebede med 1,5 meter mellem planter og rækker, gerne om foråret. Foretrækker næringsrig humusholdig jord. Ideelt har jorden et højt indhold af vand, eksempelvis langs vandløb, i vådområder og på grundvandspåvirket jord. Trives ikke i tør og næringsfattig jord eller ved pH under 4,5. Har brug for stor lystilgang, særligt de første år. Danske frøkilder er frostsikre, og rødel er både vindstabil og stormfast, omend den bliver skæv under barske vindforhold.

Vedligehold og høst

Rødel er meget følsom over for konkurrence fra ukrudt og græs under etablering. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på renholdelse de første tre år. Rødel er en pionerart og vokser kraftigt de første år. Væksten aftager efter omkring 30 år og stopper helt efter 50 år. Den gennemsnitlige volumentilvækst de første 50 år er seks til ni m3 årligt. Første høst af fodermateriale kan forventes efter fem år ved stævning og efter syv til ti år ved styning. Afgræsning og ophold af husdyr under rødel kan påbegyndes efter ca. 10 år.

Skadevoldere

Rødel bides ikke af vildt og behøver derfor ikke hegn, omend harer kan påføre bidskader der sjældent er fatale. Ellebladbillen kan skade løvet, men uden praktisk betydning for voksne træer. Ellesnudebillen kan angribe vedet og i voldsomme tilfælde gøre betydelig skade på unge træer. Den svampelignende mikroorganisme Phytophtora alni regnes for at være den største trussel mod dansk rødel, men er endnu ikke konstateret i Danmark.