Dyrkningsvejledning for engriflet hvidtjørn (Crateagus monogyna)

Engriflet hvidtjørn er en hjemmehørende løvfældende busk eller lille træ, der kan opnå en højde på cirka 10 m. Den har oftest fundet anvendelse i landskabet til læplantninger og naturlige indhegninger, og skønnes at kunne blive helt op til 400 år gammel. Trods sine lange og spidse torne efterstræber vildtet stærkt knopper og løv. Arten udviser dog en bemærkelsesværdig robusthed overfor græsning når den først har etableret sig.

Plantning

En harmonisk omplantet toårig plante er at foretrække ved plantning. Plantes gerne i det tidlige forår. Arten er særdeles robust i forhold til både jordbund, lysforhold og klima. Tjørn egner sig dog ikke på permanent våd jord. Planteafstand afgøres af plantningens forventede hovedanvendelse. Til afgræsningsformål plantes på stor afstand, antageligt mindst to meter.

Vedligehold og høst

Tjørn kvitterer kraftigt for ihærdig renholdelse i kulturfasen, selvom artens konkurrenceevne er høj. Tilvæksten er generelt lille sammenlignet med skovtræarterne, men den tåler til gengæld beskæring/bid særdeles godt. Efter vellykket etablering kan græssende dyr i beplantningen formentlig accepteres efter fem til syv år, mens beskæring kan påbegyndes forsigtigt på samme tidspunkt.

Skadevoldere

Tjørn skades sjældent alvorligt af skadevoldere. Både rust, meldug og skurv kan angribe planten, men alvorligst kan større angreb af bakteriesygdommen ildsot dræbe større grene eller hele træer. Derudover angribes tjørn ofte af spindemøl, som afløver planten og medfører tilvæksttab.