Dyrkningsvejledning for småbladet elm 

Småbladet elm regnes blandt de hjemmehørende arter i Danmark og er et stort løvfældende træ. Indtil elmesygen kom til landet havde elm en fremtrædende og hyppig anvendelse i landskabet, men sygdomsangreb har betydet, at der i dag kun er ganske få store træer tilbage. Småbladet elm er tolerant over for såvel klima som jordbund. Den tåler dog ikke meget mager næringsfattig eller våd humusjord.

Plantning

Småbladet elm er ikke blevet plantet i Danmark i en lang årrække på grund af elmesygen, men hvis planter kan fremskaffes, bør toårige planter anvendes. Plantning skal gerne ske i det tidlige forår. Arten etablerer sig hurtigt, men efterstræbes af vildtet. Den er følsom over for græs i kulturfasen, hvorfor renholdelse skal prioriteres højt de første to til tre år. Herefter leverer elmen.

Vedligehold og høst

Småbladet elm skyder villigt og kraftigt fra stød og tåler hård beskæring. I landskabet ses elmens kraftige dannelse af stødskud på de mange stød efter rydning af elmetræer ramt af elmesyge. Indtil elmen har en diameter på fem til syv cm, rammes den tilsyneladende ikke af elmesygen. Årsagen er formentlig, at elmesygen (svampesygdom) spredes af en barkbille, som ikke finder småt dimensioneret ved attraktivt. Ved en anvendelse af elm til produktion af løv, kan arten således formentlig fungere fint med høst begyndende fra omkring det syvende år efter plantning.

Skadevoldere

Foruden den altoverskyggende elmesyge er elmen et sundt træ. Få skadevoldere er betydeligt skadende for arten, men rodfordærversvampen kan dog være fatal. I kulturfasen er det vigtigt at være på, at der er betydelig risiko for store skader som følge af musegnav og vildtbid.