Dyrkningsvejledning for storbladet lind

Storbladet lind er et stort løvfældende træ, som ikke regnes for hjemmehørende i Danmark, trods dens gode egenskaber i kystnært klima. Storbladet lind er en skyggetræart, der tåler både frost, vind og skygge. Storladet Lind kan trives på mange jordtyper, men ikke svært vandpåvirket lerjord. Storbladet Lind regnes i øvrigt som mulddannende med hurtig omsætning af løv og kviste.

Plantning

Storbladet Lind bør etableres i et velforberedt plantebed, da den første kulturfase kan være kritisk. Efter den første etableringsfase er den som oftest en sikker starter, men renholdelse bør ikke forsømmes de første par år. Kultur etableres gerne med 2-årige planter til plantning i det tidlige forår. Storbladet Lind sætter ofte mange stødskud nederst på stammen ved rodhalsen. Afhængig af dyrkningsformålet fastsættes plante- og rækkeafstand.

Vedligehold og høst

Storbladet Lind tåler beskæring godt, og den skyder villigt igen. Dens tilvækst er ganske kraftig, særligt i ungdommen. Storbladet Lind formodes at have stor betydning for mange insekter i lighed med Småbladet Lind, hvorfor en rimelig solitær placering i øvrig bevoksning kan tilstræbes. Med henblik på løvproduktion kan afgræsning eller høst sandsynligvis tillades efter syv til ti år, og navnlig praktiseres i træets ungdomfase fra 15-30 år. Herefter vil beskæring ofte medføre hulheder i træet, som dog kan være ønskelige af biodiversitetshensyn.

Skadevoldere

Storbladet Lind får ikke alvorlige sygdomme, men kan til tider få et hærget udseende af miders, bladlus og bladhvepses gnav og sugning på blade. Den er dog tilsyneladende betydeligt mindre udsat for angreb af skadedyr end småbladet lind.